Шинээр элсэн суралцагч нь “Ерөнхий боловсролын Үй-Цай сургуулийн элсэлтийн журам” -д заасны дагуу бүртгүүлэхдээ дараах нөхцөлийг хангасан байна.

Үүнд:

 • Тухайн ондоо багтаж 6 нас хүрсэн байх
 • Сургуултай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох хөтөлбөрт хамрагдсан байх.
 • “Сургуултай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох” хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл нь жил бүрийн 3 сард явагдах ба анкет бөглөн, хавсаргах бичиг баримтыг үнэн, зөв бүрдүүлнэ.
 • Анкетад хавсаргах бичиг баримт нь:
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ /хуулбар/
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 • Элсэлтийн хураамж
 • 6 настай хүүхдийн насны онцлогт тохирсон, оюуны ерөнхий хөгжил, хэл яриа, сэтгэхүй болон бусад чадваруудыг тодорхойлох зорилгоор аман болон бичгийн шалгалт авч 60%-иас дээш дүгнэгдсэн хүүхдийг “Сургуултай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох” хөтөлбөрийн бүлэгт элсүүлэн суралцуулна.
 • Элсэн орсон суралцагчийн хууль ёсны төлөөлөгч нь сургуулийн захиргаанд элсүүлэн сургах тухай хүсэлтээ бичгээр гаргах бөгөөд сургалтын гэрээ байгуулна.
 • “Сургуултай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох” хөтөлбөрийн суралцагч нь төлбөрийн 30% ийг эхлээд, үлдсэнийг тухайн хичээлийн жилийн төгсгөлд бүрэн барагдуулсны үндсэн дээр хүүхдээ нэгдүгээр ангид элсүүлэн суралцуулах эрхтэй болно.
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.