Шинээр элсэн суралцагч нь “Ерөнхий боловсролын Үй-Цай сургуулийн элсэлтийн журам” -д заасны дагуу бүртгүүлэхдээ дараах нөхцөлийг хангасан байна.

Үүнд:

 • Тухайн ондоо багтаж 6 нас хүрсэн байх
 • Сургуультай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох хөтөлбөрт хамрагдсан байх.
 • “Сургуультай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох” хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл нь жил бүрийн 3 сард явагдах ба анкет бөглөн, хавсаргах бичиг баримтыг үнэн, зөв бүрдүүлнэ.
 • Анкетад хавсаргах бичиг баримт нь:
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ /хуулбар/
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 • Элсэлтийн хураамж
 • 6 настай хүүхдийн насны онцлогт тохирсон, оюуны ерөнхий хөгжил, хэл яриа, сэтгэхүй болон бусад чадваруудыг тодорхойлох сорил авч 60%-иас дээш дүгнэгдсэн хүүхдийг “Сургуультай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох” хөтөлбөрийн бүлэгт элсүүлэн суралцуулна.
 • Элсэн орсон суралцагчийн хууль ёсны төлөөлөгч нь сургуулийн захиргаанд элсүүлэн сургах тухай хүсэлтээ бичгээр гаргах бөгөөд сургалтын гэрээ байгуулна.
 • “Сургуультай танилцах, сургалтын орчинд дасан зохицох” хөтөлбөрийн суралцагч нь төлбөрийн 30% ийг эхлээд, үлдсэнийг тухайн хичээлийн жилийн төгсгөлд бүрэн барагдуулсны үндсэн дээр хүүхдээ нэгдүгээр ангид элсүүлэн суралцуулах эрхтэй болно.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн элсэлт энд дарж бүртгүүлнэ үү?

Банкны нэр Хас банк
Дансны нэр ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ҮЙ ЦАЙ СУРГУУЛЬ
Дансны дугаар 5000299210
Гүйлгээний утга  Элсэгчийн /Овог, нэр, регистр/
Бүртгэлийн хураамж 25000 төгрөг