Үй Цай боловсрол менежмент

Үй Цай боловсрол хөтөлбөрийн сургалтын үйл ажиллагааг дараах менежментийн бүтцээр хэрэгжүүлдэг.

Үй Цай боловсрол хөтөлбөрийн менежментийн загвар