Үй-Цай боловсрол

Үй Цай боловсрол нь ерөнхий боловсрол, онлайн, бакалаврийн боловсролоос бүрдэнэ.

Хос болон олон хэл дээрх хичээл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн, төгсөгч бүтээгдэхүүн болох “Үй Цай төгсөгч”-ийн загварт суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг Үй Цай боловсрол гэнэ.

Ерөнхий боловсрол

1.1 Үндсэн сургалт

Үй Цай ерөнхий боловсрол дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

 1. Хос хэл дээрх боловсрол
 2. Олон хэл дээрх боловсрол

Үй Цай ерөнхий боловсрол дор дурдсан тогтолцоотой байна.

 1. Үй Цай бага боловсрол
 2. Үй Цай суурь боловсрол
 3. Үй Цай бүрэн дунд боловсрол

Үй Цай ерөнхий боловсролын сургалтын үйл ажиллагааны технологийг ОХУ-ын эрдэмтэн Г.К. Селевко-ийн боловсруулсан сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны технологи түүний чанарын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шинжлэн үзүүлбэл дараах байдлаар байна.

Үй Цай ерөнхий боловсролын сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны технологи

Хамрах хүрээ Бүх нийтийн боловсрол
Технологи нэр Төгөлдөр чадавхитанг бэлтгэх / Үй Цай /
Хэрэглээний төлөв түвшин Метатехнологи / боловсролын нэгж байгууллага/ ердийн ерөнхий боловсролын үйл ажиллагаа
Философи үндэслэл Хүмүүнлэг, хэл соёл-нийгмийн ухаан
Аргазүйн хандлага Нийгэм- хэл соёл, бүтээлч үйл ажиллагаа
Хөгжлийн тэргүүлэх хүчин зүйл Хүмүүнлэг, хэл яриа-сэтгэлгээ, хэл соёл-нийгэм
Буй болгож байгаа туршлагын шинжлэх ухааны үндэслэл Хөгжүүлэх сургалтын үйл ажиллагаа
Агуулгын шинж төлөв Суралцах, хөгжих, хүмүүнлэг, ерөнхий боловсрол, олон хэлний боловсролтой болох
Нийгэм-боловсрол соёлын хүрээн дэх үйл жиллагааны чиг, үүрэг Хөгжүүлэх, нийгэмших, хэл ярианы харилцааны соёл
Хичээл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны удирдлагын чиг, үүрэг, хэлбэр Дэвшилт уламжлал, хамтран суралцах, хамтран төлөвлөх, хамтран хэрэгжүүлэх, хамтран хөгжих, бүх нийтээр
Сургалтын зонхилох арга хэрэгсэл Идэвхитэй арга, тайлбарлан үзүүлэх, асуудал шийдвэрлэх, дидактик тоглоом, дадлага, туршилт, цахим сургалт
Зохион байгуулалтын хэлбэр Анги- хичээл, бүх нийтийн, тусгайлсан, баг, бага бүлэгт, онлайн, академик-клуб
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн Тулгуур дохио тэмдэг, загвар, бичлэг, цахим хэрэгсэл,үзүүлэн,зохиогчийн бүтээсэн хэрэглэгдхүүн, цахим хөтөлбөр
Багшаас сурагчидтай харилцах сурган хүмүүжүүлэх харилцааны хандлага, шинж төлөв Багшаас сурагчидтай харилцах сурган хүмүүжүүлэх харилцааны хандлага, шинж төлөв/th>Багш сурагчийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагаа / субьект-субьект, субьект- обьект, биедаан суралцах, хөгжих, нийгэмших /
Шинэчлэлийн чиглэл
 • Боловсролын үйлчилгээний хүмүүнлэг,ардчилалсан харилцааны соёлыг нэмэгдүүлэх
 • Суралцахуйг идэвхижүүлэх, эрчимжүүлэх
 • Сургалтын үр дүн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
 • Зохиогчийн хос болон олон хэл дээрх сургалттай хичээл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны технологи соёл буй болгох
 • Сургалтын уламжлалт технологийг өөрчлөн шинэчлэх

1.2. Хөгжүүлэх сургалт. Нэмэлт хөтөлбөр

 1. Күнзийн танхимын сургалт
 2. AР- Англи хэлний сургалт
 3. “Математик сэтгэлгээ” хөгжүүлэх сургалт
 4. Спорт – бүжиг сургалт
 5. Бишгүүр, даралтад хөгжмийн сургалт
 6. “Сэтгэмжих эх” бичвэр сургалт
 7. IQ сургалт
 8. Дуун хөрвүүлэгч сургалт клуб
 9. Бийрийн уран бичлэгт сургалт
 10. “Төгөлдөр аялал”- сургалтын төвийн Зуны сургалт
 11. “Үй Цай бүрэн дунд сургуулийн сурагчдын “БИД” сонин

Дээд боловсрол

Монгол Улсын Үй Цай бүрэн дунд сургууль , БНХАУ-ын Шиа Мейны Их сургууль хамтарсан Онлайн бакалавр боловсролын сургалт

Мэргэжлийн чиглэл:

 1. Олон Улсын Худалдааны менежер
 2. Хятад хэл судлал –багш
 3. Аялал жуулчлалын менежер

Сургалтын орчин

Үй цай бүрэн дунд сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны орчин дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

 • Цахим сургалт хэрэгсэл, лаборатори туршилтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон хими-биологи, физик, гадаад хэл, мэдээлэл технологи, дизайн технологи болон түшиц ангиуд
 • Цахим хөтөлбөрүүд – Еschool- /сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж, багш, сургууль, эцэг, эх, сурагчдын сургах, суралцах үйл ажиллагааг үр дүнтэй, хүртээмжтэй явуулахад дэмжлэг үзүүлдэг./
 • Финлянд Улсын NETSUPPORT онлайн сургалтын хөтөлбөр
 • Соёл урлагын танхим
 • Монгол, англи, хятад, орос хэл дээр …………. ширхэг номын фондтой номын сан
 • Гадаад хэлний лингфоны кабинет
 • Тэрэлж Горхийн нутагт байрлалтай “Төгөлдөр аялал” сургалтын төв
 • Нэг ээлжиндээ зуу гаруй хүүхдэд үйлчилдэг хоолны газар
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын HSK шалгалтын цахим төв
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.