Үй-Цай боловсрол

Үй Цай ерөнхий боловсрол

Хос болон олон хэл дээрх хичээл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн, төгсөгч бүтээгдэхүүн болох “Үй Цай төгсөгч”-ийн загварт суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг Үй Цай боловсрол гэнэ.

Ерөнхий боловсрол

1.1 Үндсэн сургалт

Үй Цай ерөнхий боловсрол дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

 1. Хос хэл дээрх боловсрол
 2. Олон хэл дээрх боловсрол

1.2. Хөгжүүлэх сургалт. Нэмэлт хөтөлбөр

 1. Тяньжины Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Улаанбаатар хотын Ерөнхий боловсролын Үй Цай сургууль хамтарсан Күнзийн танхим
 2. Англи хэл – Interprise + SAT гүнзгийрсэн түвшин
 3. Олимпиадын математик
 4. Би судлаач боловсрол хөтөлбөр
 5. Оюуны зураглалын олимпиад
 6. Алтан огтлол геометрын боловсрол
 7. Спорт – бүжиг сургалт
 8. Бишгүүр, даралтад хөгжмийн сургалт
 9. Сэтгэмжих эх, уран зураг дээр ажиллан эх зохиох
 10. Үй Цай байгалийн ухааны үйлдвэрлэлийн дадлага
 11. Үй шатрын боловсрол
 12. Сагсан бөмбөгийн Мазаалай клуб
 13. Боксын King Panda boxing&MMA Myuaythai  клуб
 14. Дуун хөрвүүлэгч сургалт клуб
 15. Бийрийн уран бичлэгт сургалт
 16. “Төгөлдөр аялал”- сургалтын төвийн Зуны сургалт
 17. Үй Цай сургуулийн сурагчдын “БИД” сонин

Үй Цай ерөнхий боловсрол дор дурдсан тогтолцоотой байна.

 1. Үй Цай бага боловсрол
 2. Үй Цай суурь боловсрол
 3. Үй Цай бүрэн дунд боловсрол

Үй Цай ерөнхий боловсролын сургалтын үйл ажиллагааны технологийг ОХУ-ын эрдэмтэн Г.К. Селевко-ийн боловсруулсан сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны технологи түүний чанарын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шинжлэн үзүүлбэл дараах байдлаар байна.

Үй Цай ерөнхий боловсролын сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны технологи

Хамрах хүрээ Бүх нийтийн боловсрол
Технологи нэр Төгөлдөр чадавхитанг бэлтгэх / Үй Цай /
Хэрэглээний төлөв түвшин Метатехнологи / боловсролын нэгж байгууллага/ ердийн ерөнхий боловсролын үйл ажиллагаа
Философи үндэслэл Хүмүүнлэг, хэл соёл-нийгмийн ухаан
Үзэл баримтлал Сурагч-Сурах бичиг-Багш
Аргазүйн хандлага Нийгэм- хэл соёл, бүтээлч үйл ажиллагаа
Хөгжлийн тэргүүлэх хүчин зүйл Хүмүүнлэг, хэл яриа-сэтгэлгээ, хэл соёл-нийгэм
Буй болгож байгаа туршлагын шинжлэх ухааны үндэслэл Хөгжүүлэх сургалтын үйл ажиллагаа
Агуулгын шинж төлөв Суралцах, хөгжих, хүмүүнлэг, ерөнхий боловсрол, олон хэлний боловсролтой болох
Нийгэм-боловсрол соёлын хүрээн дэх үйл жиллагааны чиг, үүрэг Хөгжүүлэх, нийгэмших, хэл ярианы харилцааны соёл
Хичээл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны удирдлагын чиг, үүрэг, хэлбэр Дэвшилт уламжлал, хамтран суралцах, хамтран төлөвлөх, хамтран хэрэгжүүлэх, хамтран хөгжих, бүх нийтээр
Сургалтын зонхилох арга хэрэгсэл Идэвхитэй арга, тайлбарлан үзүүлэх, асуудал шийдвэрлэх, дидактик тоглоом, дадлага, туршилт, цахим сургалт
Зохион байгуулалтын хэлбэр Анги- хичээл, танхим-онлайн бүх нийтийн, тусгайлсан, баг, бага бүлэгт, онлайн, академик-клуб
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн Тулгуур дохио тэмдэг, загвар, бичлэг, цахим хэрэгсэл,үзүүлэн,зохиогчийн бүтээсэн хэрэглэгдхүүн, цахим хөтөлбөр
Багшаас сурагчидтай харилцах сурган хүмүүжүүлэх харилцааны хандлага, шинж төлөв Багшаас сурагчидтай харилцах сурган хүмүүжүүлэх харилцааны хандлага, шинж төлөв/th>Багш сурагчийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагаа / субьект-субьект, субьект- обьект, биедаан суралцах, хөгжих, нийгэмших /
Шинэчлэлийн чиглэл
 • Боловсролын үйлчилгээний хүмүүнлэг,ардчилалсан харилцааны соёлыг нэмэгдүүлэх
 • Суралцахуйг идэвхижүүлэх, эрчимжүүлэх
 • Бүтээлчээр бие даан ажиллах
 • Сургалтын үр дүн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
 • Зохиогчийн хос болон олон хэл дээрх сургалттай хичээл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны технологи соёл буй болгох
 • Сургалтын уламжлалт технологийг өөрчлөн шинэчлэх